Cmentarz

Biuro cmentarza jest czynne we wtorki od godziny 16 do 17-ej w budynku Caritas.

Telefon kontaktowy: 513 473 238

Regulamin wersja w przygotowaniu:

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA i JUDY TADEUSZA

Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.2019.1347 t.j. z dnia 2019.07.18) w zw. z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U.1998.51.318 z dnia 1998.04.23) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020.1947 t.j. z dnia 2020.11.04) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U.2008.48.284 z dnia 2008.03.21).

I. Przepisy ogólne.

 1. Cmentarz parafii rzymsko-katolickiej pw Apostołów Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie (zwany dalej cmentarzem) jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego w Jaczowie przeznaczonym do pochówku wiernych parafii w Jaczowie i innych mieszkańców Jaczowa, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru oraz osób nie będących mieszkańcami Jaczowa, które nadto uzyskają zgodę zarządu cmentarza.

 1. Kościół Katolicki pełni na cmentarzu swoją misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

 1. Właścicielem cmentarza jest parafia rzymsko-katolicka pw Apostołów Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Czynności związane z administrowaniem, zarządzeniem cmentarzem w imieniu parafii może wykonywać zarząd cmentarza.

 1. Zarząd cmentarza składa się z 4 osób i jest powołany przez proboszcza spośród wskazanych przez niego kandydatów i po uzyskaniu ich zgody. Siedzibą zarządu jest Jaczów, a biuro znajduje się przy ul. Głównej 37.

 1. Do kompetencji zarządu należy wykonywanie czynności opisanych w ust. 4 i 7.

 1. Do zadań zarządu cmentarza w szczególności należy:

a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie księgi zmarłych oraz księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,

b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu,

c) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,

d) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

e) utrzymywanie porządku,

f) konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, obiektów małej infrastruktury oraz budynków gospodarczych,

g) wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez przedsiębiorstwo pogrzebowe.

 1. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

 1. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Właścicielami nagrobków są dysponenci grobów.

 1. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

 1. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

 1. Usługi pogrzebowe wykonuje zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez dysponenta grobu.

 1. Dysponent grobu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i potwierdzić ten fakt podpisem. Uiszczanie opłat związanych z prowadzeniem i administrowaniem cmentarza uważa się akceptację regulaminu.

II. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.

3. Zarząd cmentarza parafii nie odpowiada za szkody na nagrobkach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

4. Na terenie cmentarza zakazuje się w szczególności:

a) zakłócania ciszy, porządku, powagi miejsca,

b) zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

c) przebywania w stanie w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów,

d) wprowadzania zwierząt,

e) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

f) niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

g) wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci w miejscach nie pochodzących z cmentarza,

h) wypalania śmieci,

i) prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,

j) zbudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. – bez zgody zarządu cmentarza,

k) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządu cmentarza,

l) handlowania i zarobkowania bez zgody zarządu cmentarza,

ł) usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,

m) chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,

n) samowolnego wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich,

o) wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych w cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

7. Dysponenci grobów nie mogą wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

8. Wszelkie usługi pogrzebowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo przedsiębiorcę umocowanego przez dysponenta grobu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

9. Wykonawca jakichkolwiek prac na terenie cmentarza zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku przeprowadzonych prac. Zaniechanie usunięcia szkód uprawnia zarząd cmentarza do żądania ich usunięcia przez zleceniodawcę na jego koszt, a w przypadku niemożności jego ustalenia – wobec dysponenta grobu.

10. Wykonywanie prac na cmentarzu nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi lub religijnymi i powinno się odbywać z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych kiedy to prowadzenie jakichkolwiek prac jest zakazane.

11. Przedsiębiorstwa pogrzebowe w związku z wykonywaniem działalności na terenie cmentarza uzyskują prawo wstępu na cmentarz po zgłoszeniu usługi pogrzebowej zarządowi cmentarza.

III. RODZAJE MIEJSC POCHÓWKU.

1. Na cmentarzu można wykonać następującego pochówku:

a) grób ziemny – dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią,

b) grób murowany (grobowiec) – dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.

2. Przewiduje się możliwość chowania ciał zmarłych w grobach wielopoziomowych (groby głębinowe) przy zachowaniu przepisów prawa.

 1. PRAWO POCHOWANIA I DYSPONENT GROBU.

1. Za dyspononenta grobu uważa się osobę, która mając prawo do pochowania zwłok ludzkich w rozumieniu art. 10 ust. 1 o cmentarzach i chowaniu zmarłych legitymuje się imiennym pokwitowaniem uiszczania stosownych opłat za grób, wystawionym przez zarząd cmentarza lub proboszcza.

2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu jest uważany za jedyną osobę, która może sobie rościć prawa do grobu. Dysponent może umocować inne osoby do dysponowania grobem w drodze pisemnego pełnomocnictwa złożonego w zarządzie cmentarza. Odwołanie pełnomocnictwa następuje w formie pisemnej i osiąga skutek wobec właściciela cmentarza z momentem złożenia go w zarządzie cmentarza.

3. W przypadku śmierci dysponenta grobu prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę która pochowała dysponenta grobu, chyba że inna osoba wykaże prawomocnym orzeczeniem sądowym, że jej przysługuje prawo do dysponowania grobem.

 1. Dysponent grobu ma prawo do zrzeczenia się miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenie następuje w formie pisemnej i osiąga skutek wobec właściciela cmentarza z momentem złożenia go w zarządzie cmentarza. Osoba na rzecz której nastąpi zrzeczenie prawa do miejsca grzebalnego powinna przedłożyć w zarządzie cmentarza pisemną akceptację przejęcia prawa do grobu w terminie 14 dni od złożenia zrzeczenia przez dysponenta. Do czasu poinformowania zarządu cmentarza o nowym dysponencie grobu obowiązki wynikające z dysponowania grobem obciążają dotychczasowego dysponenta.

 1. OPŁATY.

 1. Zarząd cmentarza pobiera opłaty związane z prowadzeniem cmentarza. Wpływy z tego tytułu są przeznaczane na utrzymanie cmentarza, inwestycje cmentarne, pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza zwłaszcza wiązanych z wywozem i składowaniem odpadów, utrzymaniem porządku, dokonywaniem opłat za media.

 1. Opłaty są pobierane w szczególności z następującego tytułu:

a) pokładnego,

b) prolongaty (ponowienia),

c) rezerwacji miejsca,

d) wykonania usługi pogrzebowej zleconej przez dysponenta grobu,

e) administrowania cmentarzem, a w szczególności:

 • lokalizacją grobu,

 • rejestracją pogrzebu, rejestracją ekshumacją w stosownych księgach,

 • udostępnieniem terenu cmentarza do wykonania usługi pogrzebowej, prac na terenie cmentarza, wydania stosownego zezwolenia.

 1. Wykaz opłat ustala się w załączniku niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku stawiania pomnika o podwójnej szerokości (grób dwuosobowy) na grobie jednoosobowym oprócz opłaty z tego tytułu należy uiścić opłatę z tytułu rezerwacji stosownie do pkt. B), o ile dotychczas nie zarezerwowano tego miejsca.

 1. Opłaty związane z rezerwacją i prolongatą grobów wielopoziomowych (głębinowych) pobierane są na analogicznych zasadach jak za groby pojedyncze, przy czym pokładne jest pobierane przy każdym pochówku.

 1. Pochówek szczątków ekshumowanych z innego cmentarza wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat takich jak w przypadku pokładnego.

 1. Zarząd cmentarza potwierdza pobranie każdej opłaty odpowiednim dokumentem. Pobrane opłaty będą wpłacane na konto bankowe parafii. Wykaz pobranych opłat jest przedkładany co 6 miesięcy Radzie Parafialnej.

A) Pokładne.

1. Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu, użycia miejsca w grobie głębinowym, murowanym, przyznająca prawo do korzystania tego miejsca przez okres 20 lat.

2. W przypadku grzebania ciała jednej osoby i wyrażenia chęci zarezerwowania miejsca bezpośrednio sąsiadującego z boku na pochówek w przyszłości (grób dwuosobowy np. dla współmałżonka) wraz z pokładnym należy uiścić koszt rezerwacji miejsca na zasadach określonych w pkt. B.

B) Prolongata (ponowienie).

1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do korzystania miejsca na cmentarzu, uiszczana po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.

2. Minimalny okres prolongaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość ponawiania prolongaty w roku poprzedzającym upływ terminu 20-letniego.

C) Rezerwacja miejsca na cmentarzu.

 1. Rezerwacja miejsca na cmentarzu odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku pokładnego.

 1. Pochówek osoby która miała miejsce zarezerwowane łączny się z koniecznością uiszczenia pokładnego wg następującego schematu: wartość pokładnego za 20 lat pomniejszona o kwotę rezerwacji miejsca na cmentarzu należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, uiszczoną przy rezerwacji miejsca na cmentarzu.

 1. LIKWIDACJA GROBU.

 1. Likwidacja grobu następuje na pisemny wniosek dysponenta grobu złożony po upływie 20 lat od ostatniego pochówku lub z inicjatywy zarządu cmentarza w związku z upływem terminu rezerwacji czy prolongaty.

 1. Brak uiszczenia opłat w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie uprawnia zarząd cmentarza do likwidacji grobu o ile działanie niniejsze jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

 1. Likwidacja grobu winna być poprzedzona pisemną informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji.

 1. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, skąd w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po upływie tego terminu zarząd cmentarza może zlecić jego utylizację bez prawa do odszkodowania.

 1. Zarząd cmentarza wyznacza specjalne miejsce na składowisko likwidowanych grobów. Informacja o składowisku jest umieszczana na tablicy ogłoszeń cmentarza.

 1. Czynności związane z likwidacją grobu wymagają sporządzenia protokołu w formie pisemnej przez jednego członka zarządu cmentarza.

VII. STAWIANIE NOWYCH, WYMIANA STARYCH NAGROBKÓW, PRACE NA CMENTARZU.

 1. Wykonywanie jakichkolwiek prac na terenie cmentarza – w tym usług pogrzebowych – wymaga uzyskania pisemnej zgody zarządu cmentarza. Prace wykonane bez takiego pozwolenia uważa się za bezprawne.

 1. Zlecający wykonanie prac na terenie cmentarza obowiązany jest po wykonaniu usługi cmentarnej zadbać o porządek na cmentarzu, w szczególności usunąć na własny koszt elementy starego pomnika. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, odkładania na składowisku likwidowanych grobów, zakopywania w grobie lub ich porzucania na terenie cmentarza czy w jego pobliżu.

 1. EKSHUMACJA.

Zlecający ekshumację obowiązany jest pisemnie powiadomić zarząd cmentarza o planowanej ekshumacji minimum 3 dni przed ustalonym terminem.

 1. PRZENIESIENIE GROBU.

1. Przeniesienie innego grobu na tutejszy cmentarz może nastąpić do nowego grobu, nowego grobowca albo istniejącego grobu albo grobowca.

2. Zlecający przeniesienie grobu na tutejszy cmentarz winien przedstawić zarządowi cmentarza stosowne dokumenty celem umożliwienia wykonania wpisu w księdze cmentarnej oraz ustalenia czasu, miejsca pochówku i dokonania stosownych opłat.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin niniejszy przyjęto dnia ……….. i obowiązuje z dniem ogłoszenia od ………

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu na tablicy ogłoszeń cmentarza i na stronie internetowej parafii.

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach, kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU.

Wykaz